Skip to content Skip to footer

Privacy Verklaring

Wij hechten belang aan de bescherming van uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld.

Contactgegevens

Janssen Staalwerk B.V.
Mercuriusweg 13
5971 LX Grubbenvorst
Telefoon: 077 327 0055
info@janssenstaalwerk.nl
www.janssenstaalwerk.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf ontvangen of bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of per post. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de activiteit en de omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (BSN) (alleen indien nodig!);
 • Leeftijd;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan onze websites, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statische gegevens over de informatie op de website die door de bezoeker wordt opgevraagd;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Wat zijn onze doelen en de grondslagen voor de verwerking?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed als mogelijk uit te kunnen voeren en in een aantal gevallen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

Uitvoeren van wettelijke regelingen
Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen waarvoor het nodig is om persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan de regeling. Hierbij kan gedacht worden aan voorvalregistratie op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu, registratie inzake de Wet Arbeid Vreemdelingen en registratie inzake de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Uitvoeren van overeenkomsten
Voor de uitvoering van onze overeenkomsten zijn wij genoodzaakt gebruik te maken van uw persoonsgegevens. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij u partij bent. 

Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of effectieve redenen, waarbij wij ervan uit gaan dat die ook in uw belang zijn. Het kan ook zijn dat u ons toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens gebruiken wij onder meer voor:

 • Communicatie en informatievoorziening.
 • Het analyseren en verbeteren van onze bedrijfsprocessen, producten en diensten.
 • Het verbeteren van onze websites.
 • Marketingdoeleinden
 • Denk daarbij aan het verwerven van nieuwe opdrachtgevers en nieuwe medewerkers of om u te informeren over de diensten en producten die u bij ons afneemt of kunt afnemen.
 • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doeleinden willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Aan wie geven wij uw gegevens?
In het kader van de uitvoering van onze activiteiten maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u direct of indirect bent betrokken, uw persoonsgegevens verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen (sub)verwerker zijn van uw persoonsgegevens, maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, onderaannemers, leveranciers, hostingpartijen of leveranciers van online software of adviseurs die wij inschakelen voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens of als die derden de gegevens zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard schakelen wij alleen derden in waarbij wij ervan uit kunnen en mogen gaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met uw persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

In geen enkel geval verstrekken wij uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden aan derden zonder uw expliciete toestemming.

Op welke wijze beschermen wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij belangrijk. Wij hebben voor de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook passende organisatorische en technische maatregelen genomen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Alle medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Onze medewerkers hebben een instructie gekregen over de omgang met uw persoonsgegevens. Zij zijn afdoende bekend met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens bewaren wij voor langere tijd, maar nooit langer dan noodzakelijk of nuttig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben of waarvoor ze verder verwerkt worden. Uitzondering hierop vormen de gronden van wettelijke regelingen die bepalen dat wij uw gegevens langer moeten bewaren (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht). Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens stellen wij telkens een passende bewaartermijn vast.

Wat zijn uw rechten?
Indien u wilt weten welke gegevens Janssen Staalwerk van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt en/of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u ons om inzage, wijziging of verwijdering van (een deel van) uw persoonsgegevens verzoeken. Ook heeft u de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mailbericht te sturen naar info@janssenstaalwerk.nl.

Een datalek, wat nu?
Is er sprake van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande uw persoonsgegevens en bestaat er een concrete kans op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan, dan stellen wij u, behoudens bij zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Heeft u een vraag, klachten of bezwaar?
Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janssen Staalwerk, dan kunt u contact met ons opnemen via info@janssenstaalwerk.nl.

Verwerking binnen de EER
Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken bent overeengekomen. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze websites en/of social media pagina’s (zoals Facebook, LinkedIn en Twitter) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook of Twitter. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 maart 2024. Ongetwijfeld wijzigen wij ons privacybeleid af en toe, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze websites.

COOKIE-VERKLARING Janssen Staalwerk B.V.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Zij zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie voor u zo relevant mogelijk te maken. Wanneer u www.janssenstaalwerk.nl bezoekt, kunnen wij en partijen waarmee wij samenwerken cookies op uw computer plaatsen. Ook zonder cookies kunt u advertenties van Janssen Staalwerk of een aan haar gelieerde onderneming tegenkomen. Wilt u precies weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Soorten cookies op onze websites:
Wij gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:
1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet ste​eds opnieuw in te loggen.
2. Monitoring of analytische cookies stellen ons in staat om uw (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart te brengen en onze dienstverlening hierop aan te passen. Zo kunnen wij u als (potentiële) opdrachtgever of medewerker nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics en Google Digital Analytics.

 • Er worden Google Analytics-cookies gebruikt
 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd
 • We delen geen gegevens met Google, dit hebben we uitgeschakeld
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 1. Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie via onze sites. Google deelt de verkregen informatie alleen met derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet uw complete IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgen we de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.
  4. Marketing of tracking cookies slaan uw interesses op zodat u op en buiten de websites van Janssen Staalwerk informatie kunt ontvangen die in het verlengde ligt van uw wensen en interesses. Wij gebruiken marketing cookies, en vergelijkbare technologieën van LinkedIn, Facebook en Google Adwords. Wij verzamelen de volgende gegevens met behulp van marketing cookies:
 • Bezochte webpagina’s;
 • IP-adressen;
 • Cookie-inhoud;
 • Referrer-URL;
 • Gegevens over de gebruikte randapparatuur en software-instellingen op het apparaat. De geldigheidsduur van de marketing cookies is 30 dagen.

Welke derde partijen plaatsen cookies via de website van Janssen Staalwerk?
Wij werken samen met partijen op het gebied van social media, bezoekersstatistieken, advertenties en streaming video’s die ook cookies plaatsen. Onze partners zijn: Google (Plus, Analytics, Adwords), Facebook, LinkedIn en Twitter.

Wat heeft u aan cookies?
Dankzij cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en u informatie sturen die voor u relevant is. Wij verbeteren onze online service continu dankzij de analyse van trends en gedrag op onze websites.

Kunt u cookies weigeren of verwijderen?
In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Wanneer u cookies uitzet, kan dit ten koste gaan van het gebruiksgemak van www.janssenstaalwerk.nl en andere websites. Wilt u Google-cookies uitschakelen? Ga naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties. Heeft u er bezwaar tegen dat uw online gedrag wordt geanalyseerd, dan kunt u dat aangeven op de website Your Online Choices.